Privacy Statement

Maqaaleenii fi Teessooleen Ergaa/email addresses Marsariitii jornaalii kanarratti guutaman, addatti dhimma jornaalii kanaan walqabateef dhimma itti-bahuu irraan kan hafe, dhimma birootiif ykn qaama birootiif kan hin tajaajille ykn hin oolleedha.

"