Submissions

Login or Register to make a submission.

Submission Preparation Checklist

As part of the submission process, authors are required to check off their submission's compliance with all of the following items, and submissions may be returned to authors that do not adhere to these guidelines.
  • Qorannoon kun asiin dura hin maxxanfamne, akkasumas jornaalii biraatiin hin madaalamne ykn Ibsi gulaaltotaaf hin kan hin ergamnee fi Gara Fuuldurattis hin ergamu.
  • Faayilli Qorannoo kanaa bifa OpenOffice, Microsoft Word, ykn RTF dhaan kan jiruudha.
  • Iddoo Argamsaatti, Geessiin/URLs hirkoo(references) kan eerameedha.
  • Barreeffamichi, idda-tokkee(single-spaced); hamma Bocquu/Font 12n kan qophaayeedha; jalsararrii/underlining caala Mirgada/italics kan fayyadamame (teessoolee Geessii/URLs irraa kan hafe); Fi midhaagina hundagaleessa/all illustrations, fakkiiwwan/figures, fi gabateewwan/tables gara dhumaa osoo hin taane, iddoo galumsaa eeggatanii kan qophaayeedha.
  • Barreeffamichi akkaataa/stylistic and bibiloogiraafitti ulaagaalee akka qajeelcha Barreessarratti kaa'ameen kan qophaayeedha.

Author Guidelines

 Qajeelfama Qorattootaaf

Waraqaan qorannoo qorataa yookaanqorattuurraa fuudhamee xalayaa wajjin ‘e-mail’ dhaan gulaalaatti/tuutti ergamuu qaba. Waraqaan qorannoohaala milkaa’aa ta’een erga ergamee booda sa’aa 72 keessatti simatamuusaa (milkaa’uusaa) qaama ergame sanaaf beeksifama.

Waa’ee jornaalichaa akkasumas akkaataa qophii waraqaa qoraannoosaanii ilaalchiseeqorattoonni gaaffii yoo qabaatan dhuunfaan osoo hintaane, karaa‘e-mail’tiin ibsamuu qaba.
Afaan Oromoo afaan hojii jornaalichaati. Barruulee qorannoo gara Oromoo kanatti ergamanis kanaan duraa hinmaxxanfamneefi biraa irraattis maxxansaaf hinergamne ta’uu qaba.
Qorattoonni hojii qorannichaakeessaa qoodaqaban hundi qorannoo ergame keessatti eeramuunsaanii mirkanneeffamuu qaba.

Barruun qorannoo maxxansaaf hinmilkoofne deebi’ee qorattootaaf hinkennamu. Qorattoonni waraqaa maxxansaaf ergan hunduu qajeelfamootajornaalichaa simachuun dirqama.
GUUTUMMAA QAJEELFAMA QORATTOOTAAF>> 

Barruulee Qorannoo

Section default policy

Privacy Statement

Maqaaleenii fi Teessooleen Ergaa/email addresses Marsariitii jornaalii kanarratti guutaman, addatti dhimma jornaalii kanaan walqabateef dhimma itti-bahuu irraan kan hafe, dhimma birootiif ykn qaama birootiif kan hin tajaajille ykn hin oolleedha.

"