Announcements

Odeeffannoolee Beeksisa Askaluu kan Jornaalii Qo’annoofi Qorannoo Oromoo - JQQO adda addaa kanneen akka Maxxansaalee Joornaalota dhiyoo, Ta'iiwwanii fi Beeksisoota biroo kan ofkeessatti hammatuudha