Current Issue

Vol. 2 No. 2 (2016): Scholarly Associations and the Economic Viability of Open Access Publishing

Keywords:
Abattoir, butcher, Consumers,
goat, hygiene, meat

Published: 2020-11-13
View All Issues

Name of the JournalScience, Technology and Arts Research Journal
AbbreviationSci. Technol. Arts Res. J.
ISSN : 2305-3372 (Online)
ISSN : 2226-7522 (Print)


STAR | Jornaalii Qo'annoo fi Qorannoo Oromoo(JQQO)

 

Maqaan,’ Jornaalii kanaa Jornaalii Qo’annoofi Qorannoo Oromoo’, (Journal of Oromo Studies and Research) jedhama.  Bakka bu’een (Brand) jornaalichaa Afaan Oromootiin “JQQO”, kan Afaan Inglizii “JOSR”, jedha. Jornaaliin kun guddina afaan, aadaa, seenaafi oguma Oromoo dhugoomsuuf yaadamee sadarkaa idiladdunyaatti hundeeffame. Akka addunyaattis Jornaalii Afaan Oromootiin qophaa’e isa jalqabaati.

 

Afaan Oromoo carraa afaan barnootaa, barnoota afaanii, afaan barreeffamaa, afaan hojii, afaan qorannoofi qo’annoo ta’uuf erga carroomee bubbulee jira. Yuunivarsitoonniifi kolleejonni Oromiyaa keessa jiranis Afaan Oromootiin dipploomaadhaa hanga digirii sadaffaatti leenjisanii eebbisiisaa jiru. Yuunivarsitiin Wallaggaas afaan kana   guddisuu keessatti ga’ee guddaa taphachaa jira. Muummee afaan Oromoo keessatti qorannoon afaaniifi aadaa Oromoorratti afaanichumaan nitaasifama. Qorannooleen Afaan Oromootiin qophaa’anis jornaaliirratti maxxanfamanii dubbistoota yoo qaqqaban caalmaatti bu’a-qabeessa ta’u jedhamee waan itti amanameef jornaaliin kun jalqabame.

                                      GUUTUMMAA WAA'EE JQQO>>

 

 

 

 


BARRUU QORANNOO ERGI>>      |              AKKA GULAALAATTI GALMAAYI>>