Category Archives

Seensa Maqaan,’ Jornaalii kanaa Jornaalii Qo’annoofi Qorannoo Oromoo’, (Journal of Oromo Studies and Research) jedhama.  Bakka bu’een (Brand) jornaalichaa...

Seensa

Seensa Maqaan,’ Jornaalii kanaa Jornaalii Qo’annoofi Qorannoo Oromoo’, (Journal of Oromo Studies and Research) jedhama.  Bakka bu’een (Brand) jornaalichaa...